Copyright © 2015 Deere & Company.
All Rights Reserved.
Zostań naszym mistrzem rozdrabniania!

Warunki uczestnictwa

Promocja John Deere „Gwiazda Rozdrabniania” organizowana jest przez firmę John Deere GmbH & Co. KG (z siedzibą w Mannheim, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Sądu Okręgowego Mannheim pod numerem HRA 704371), John-Deere-Str. 70, D-68163 Mannheim, Niemcy (nazywaną dalej „John Deere”).

Przeprowadzenie promocji zlecono firmie Moonda SARL, 3 Place du Palais, Bordeaux, Francja (nazywanej dalej „Agencją”).

Uczestnik promocji akceptuje następujące „Zasady ochrony danych osobowych” i „Warunki uczestnictwa”:

Warunki uczestnictwa

Okres trwania

Promocja John Deere „Gwiazda Rozdrabniania” trwa od 3 lipca 2017 r., godz. 00:00, do 31 sierpnia 2017 r., godz. 23:59.

Zgodnie z przedstawionymi tu warunkami w promocji John Deere „Gwiazda Rozdrabniania” można wziąć udział poprzez dostarczenie swojego zdjęcia i podanie powodu, dla którego użytkownik powinien zostać wybrany jako reprezentant swojego kraju w konkursie „Gwiazda Rozdrabniania”, podanie imienia i nazwiska, pełnego adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego oraz poprzez potwierdzenie wymaganego wieku minimalnego 18 lat i zaakceptowanie Warunków uczestnictwa oraz ochrony danych osobowych.

Nagrody

Odwiedzający mikrostronę John Deere johndeere.com/8000 mogą „polubić” dowolne z przysłanych zdjęć poprzez kliknięcie niewielkiej ikony w kształcie serca. Każda osoba może „polubić” tylko jedno zdjęcie. Na koniec kampanii zdjęcia z największą liczbą głosów z każdego kraju zostaną ocenione przez panel sędziowski John Deere, zwołany w tym celu przez firmę John Deere, który wyłoni jednego (1) zwycięzcę konkursu. Zwycięzca otrzyma:

  • Profesjonalną sesję zdjęciową
  • Billboardy ze swoim zdjęciem w swojej okolicy
  • 5 plakatów (rozmiar DIN A0) zdjęcia billboardowego na pamiątkę

Uczestnictwo

Każda osoba może wygrać tylko raz. 

Udział mogą wziąć wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat. Niepełnoletni uczestnicy nie otrzymają nagród.

Zwycięzca zostanie ogłoszony online 8 września 2017 roku. Uczestnicy są odpowiedzialni za poprawność podanych danych kontaktowych, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne wprowadzenie pełnych danych osobowych podczas procesu rejestracji. Każdy uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

Uczestnikami nie mogą być pracownicy John Deere, dealerów John Deere, Agencji, ani jakiekolwiek osoby biorące udział w przygotowaniu i organizacji konkursu.

Uczestnictwo jest bezpłatne, a uczestnik ponosi tylko koszt połączenia z internetem z własnego telefonu komórkowego lub komputera. Organizator wyraźnie zaznacza, że uczestnictwo w promocji nie wymaga zakupu żadnego produktu ani usługi.

W uzasadnionych przypadkach, takich jak złamanie lub niespełnianie „Warunków uczestnictwa”, manipulowanie wynikami (lub próby w tym kierunku) itp., firma John Deere uprawniona jest do wykluczenia danych osób z uczestnictwa i zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych. W przypadku zaistnienia powodów do wykluczenia uczestnika organizator może odmówić przyznania nagrody lub zażądać jej zwrotu. Wykluczenie z uzasadnionych przyczyn nie może być podstawą do dochodzenia przez wykluczonych uczestników jakichkolwiek roszczeń wobec firmy John Deere lub Agencji.

Wykorzystywanie zdjęć

Umieszczając zdjęcia na stronie johndeere.com/8000, uczestnicy upoważniają firmę John Deere do wykorzystywania zgłoszonych zdjęć w kampanii billboardowej w tym, ale nie wyłącznie, do drukowania oraz wykorzystywania ich w innych publikacjach John Deere. 

Pozostałe warunki

W uzasadnionych przypadkach John Deere zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia promocji John Deere „Gwiazda Rozdrabniania”. Zakończenie promocji z uzasadnionych przyczyn nastąpi zwłaszcza w przypadku niemożliwości zagwarantowania właściwego przeprowadzenia konkursu z przyczyn technicznych lub prawnych.

Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że ich uczestnictwo jest całkowicie dobrowolne.

Ochrona danych

Biorąc udział w promocji „Gwiazda Rozdrabniania”, uczestnik zgadza się na wykorzystywanie danych osobowych w następującym zakresie:

Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Organizator będzie gromadzić i przechowywać następujące dane osobowe uczestników promocji „Gwiazda Rozdrabniania”: Imię i nazwisko, adres i adres e-mail.  Dane będą przechowywane elektronicznie.  Dane będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane przez Agencję Moonda SARL, 3 Place du Palais, Bordeaux, Francja (nazywaną dalej „Agencją”), której zleciliśmy przeprowadzenie tej promocji, oraz przez firmę John Deere.

Dane osobowe uczestników nie będą ujawnianie osobom trzecim.

Dane osobowe przekazane przez uczestników podczas promocji będą traktowane jako ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie w celu prawidłowej organizacji i przeprowadzenia promocji oraz zostaną skasowane trzy miesiące po jej zakończeniu.

Prawo do informacji

Uczestnicy mają prawo do informacji o sposobie wykorzystywania przekazanych przez nich danych osobowych. Uczestnik może w każdej chwili bezpłatnie otrzymać na życzenie informacje o przechowywanych danych dotyczących jego osoby. W tym celu wystarczy wysłać e-mail na adres mailto:R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com .

Prawo do wycofania się z promocji

Uczestnik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie i przechowywanie swoich danych osobowych, bez podawania przyczyn. W tym celu wystarczy wysłać e-mail na adres mailto:R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com . Pod ten adres przesyłać można również prośby o korektę danych.

W przypadku wycofania się uczestnika z konkursu jego dane osobowe zostaną bezzwłocznie usunięte z bazy danych.  Wycofanie się z konkursu oraz usunięcie danych osobowych uczestnika zostanie na życzenie potwierdzone w wiadomości e-mail.

Jeśli wycofanie się z konkursu nastąpi przed jego zakończeniem, dalsze uczestnictwo w konkursie będzie niemożliwe.

Zastosowanie mają również ogólne warunki ochrony danych firmy John Deere.

http://www.deere.com/privacy_and_data/pl_PL/privacy_and_data_poland.page